آخرین مطالبرمان

رمان عقد اجباری

۴٫۲ / ۵ ( ۳۷ امتیاز ) رمان عقد اجباری

قسمتی از رمان عقد اجباری:

من تو پرورشگاه بزرگ شده بودم تموم عمرم ، همیشه
تحقیر شده بودم هیچوقت نتونستم طعم داشتن خانواده
رو بچشم ! حتی وقتی عاشق شدم و عشقم من رو ترک
کرد اونم بدترین ضربه رو به روح من وارد کرد ولی من
مثل دیوونه ها هنوز عاشقش بودم .
_ بهارک !

با شنیدن صدای مردی که تازه فهمیده بودم پدر بزرگ
من هست از افکارم خارج شدم نگاهم رو بهش دوختم و
با لبخند بهش خیره شدم که گفت :
_ حالت خوبه ؟
با صدای خش دار شده گفتم :
_ خوبم
_ امروز امیرهمایون برمیگرده و قراره قیم تو باشه
همونطور که بهت گفتم باید زن عقدی امیرهمایون بشی
تو این مدت که من نیستم اون مراقبت هست .
با شنیدن اسم امیرهمایون ذهنم داشت پرت میشد به
گذشته همون عشقی که از دست داده بودمش ! چشمهام
رو محکم روی هم فشار دادم چرا نمیخواستم بعد گذشت
این همه سال فراموشش کنم من داشتم ازدواج میکردم
پس باید فراموشش میکردم حاال هر چند ازدواج من
صوری باشه اما نمیشد این واقعیت رو عوض کرد
بالخره لب باز کردم :

_ پدر بزرگ
با شنیدن صدام سئوالی بهم خیره شد که لب تر کردم و
گفتم :
_ من باید حتما ازدواج کنم هیچ راه دیگه ای وجود نداره
؟
لبخند قشنگی روی لبهاش نشست به سمتم اومد دستم
رو داخل دستش گرفت و خیره به چشمهام شد و گفت :
_ مطمئن باش امیرهمایون ادم بدی نیست درسته شاید
تو نگاه اول خیلی خشن و سرد باشه اما آدم بدی نیست
اون نوه منه درست مثل تو قرار شده به من کمک کنه من
باید برای درمان بیماری برم خارج از کشور اما با وجود
داشتن دشمن نمیتونم تو رو همراه خودم ببرم پس تو
باید همینجا باشی و امیرهمایون از تو مراقبت میکنه پس
باید عقدت کنه تا هیچ مانعی وجود نداشته باشه
_ باشه

این مرد سر تا پا آرامش بود من بهش اعتماد داشتم ،
اون پدر بزرگ من بود کسی که همیشه دنبال من بوده تا
پیدام کنه و من بابت داشتنش هزار بار خداروشکر
میکردم نمیتونستم با حرفش مخالفت کنم چون بهش
اعتماد داشتم !.
دوست داشتم امیرهمایون که پدر بزرگ ازش تعریف
میکرد رو ببینم اون چه کسی بود که آقاجون تا این حد
دوستش داشت .

_ خانوم آقا گفتند بیاین پایین !.
_ باشه
بعد رفتن خدمتکار دستی به سر و شکلم کشیدم و قصد
رفتن به پایین کردم ، نمیدونستم این دلشوره لعنتی چی
بود افتاده بود به جون من بالخره امیرهمایون اومده و
امروز قرار بود خونه آقاجون با هم مالقت کنیم که اومده
بود به سمت پایین حرکت کردم یه مرد پشت به من
نشسته بود اما عجیب آشنا بود قلبم با شدت داشت
خودش رو میکوبید
_ سالم
با شنیدن صدام به سمتم برگشت با دیدنش احساس
کردم برای یه لحظه قلبم ایستاده ، سوزش اشک رو تو

چشمهام احساس میکردم خودش بود امیرهمایون هنوز
حرفاش یادم نمیره بهم گفت هیچوقت حاضر نیست با
دختری مثل من ازدواج کنه کسی که تو پرورشگاه بزرگ
شده و مشخص نیست حالل زاده هست یا نه !
چقدر من اون روز با شنیدن حرفاش شکسته بودم حاال
روبروی من نشسته بود نگاهش درست مثل همون روز
بود سرد و خالی از هر احساسی اما عوض شده بود جا
افتاده بود عشقم خوشگلتر شده بود .
_ بهارک
با شنیدن صدای آقاجون به خودم اومدم ، به سختی
نگاهم رو ازش گرفتم و آهسته گفتم :
_ ببخشید حواسم پرت شد
آقاجون با آرامش لبخندی زد و گفت :
_ بیا اینجا کنار من بشین عزیزم
رفتم کنارش نشستم که به امیرهمایون اشاره کرد و گفت

_ امیرهمایون پسر عموی توئه قراره بعد رفتن من اون
مراقبت باشه .
فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم ، دستام لرزش
داشت من بعد سال ها دیده بودمش نمیتونستم خودم رو
کنترل کنم و بیتفاوت باشم پس میتونستم خونسرد باشم
.
_ چطور فهمیدید این دختر عمو حمیدرضا هست ؟
اون دنیای من بود اما من براش این بودم !. خوب اون که
گفته بود من در نظرش چی هستم پس چرا هنوز حرفاش
درد داشت برای من چرا حساس شده بودم من که باید
بیتفاوت برخورد میکردم با حرفش پس چرا تا این حد
حساس شده بودم .
_ آره دخترش هست خودش هم اعتراف کرد .
امیرهمایون نیشخندی زد :
_ خوب چرا این همه سال دختر خودش رو انداخته
پرورشگاه چون نحس بوده ؟

آقاجون با تحکم اسمش رو صدا زد :
_ امیرهمایون
امیرهمایون فقط سرش رو تکون داد .

_ ببخشید
بعد گفتن این حرف به سختی بلند شدم به سمت اتاقم
رفتم همین که داخل شدم همونجا نشستم شروع کردم
به گریه کردن من چرا دوباره باید امیرهمایون رو میدیدم
چرا خدا من که داشتم به نبودش عادت میکردم من که
یاد گرفته تو رویاهام باهاش زندگی کنم پس چرا دوباره
سر راه من قرار دادیش تا رویاهام رو نابود کنه ؟ خدایا
نمیخوام دوباره نابود بشم من نمیخوام .
با شنیدن صدای در اتاق به خودم اومدم بلند شدم ،
دستی به صورت خیس شده ام کشیدم و با صدایی که به
شدت گرفته بود گفتم :
_ بفرمائید داخل
در اتاق باز شد و امیرهمایون اومد داخل با دیدنش
متعجب و شکه شدم انتظار داشتم هر کسی باشه جز

امیرهمایون چیکار میتونست با من داشته باشه ، البد باز
اومده بود نیش بزنه اون حرفاش فقط درد داشت
_ قصدت چیه ؟
با شنیدن این حرفش چشمهام گرد شد
_ چی ؟
_ چرا اومدی خودت رو وبال گردن آقاجون کردی هان ،
اون مریض نمیتونه مراقب یه نون خور اضافه باشه .
همین حرفش تلنگری شد برای من اشکام با شدت روی
گونه هام جاری شدند
به سمتم اومد پوزخندی زد :
_ من گول این اشکای تو رو نمیخورم زود باش بنال ببینم
برای چی به آقاجون گفتی دختر عمو حمیدرضا هستی و
بازیش دادی ؟
با گریه نالیدم :

_ من بهش همچین چیزی نگفتم ، اون خودش اومد
سراغ من ازم تست DNA گرفت پس چرا فکر میکنی من
اومدم تو زندگی آقاجونت بخاطر پول و سواستفاده کردن
تو من و باور نداری آره ؟
بدون لحظه ای تردید گفت :
_ نه
چشمهام رو محکم روی هم فشار دادم چقدر میخواست
قلب شکسته ی من رو بشکنه چرا من هنوز مثل احمقا
دیوانه وار دوستش داشتم ، داشم عقلم رو از دست
میدادم وگرنه این همه دوست داشتن نسبت به کسی که
بهم احساس تنفر داشت دیوونگی محض بود ، لرزون
گفتم :
_ برو بیرون
_ منتظر شنیدن حرف تو بودم کوچولو
کوچولو رو با تمسخر گفت ، بعدش خم شد تو صورتم و
با خشم غرید :

_ شاید دختر عموی من باشی حق با آقاجون باشه اما
هیچکس تو رو نمیخواد تو نحس هستی بفهم .
قطره اشکی روی گونم چکید درد داشت با شنیدن توهین
هاش بازم عاشقش باشی واقعا درد داشت !.

دانلود پارت ۱

دانلود پارت ۲ جدید ۱ بهمن

دانلود پارت ۳ جدید ۳بهمن

دانلود پارت ۴ جدید ۶بهمن

دانلود پارت ۵ جدید ۹بهمن

دانلود پارت ۶ جدید ۱۴بهمن

دانلود پارت ۷ جدید ۱۷بهمن

دانلود پارت ۸ جدید ۲۰بهمن

دانلود پارت ۹ جدید ۲۳بهمن

دانلود پارت ۱۰ جدید ۲۷بهمن

دانلود پارت ۱۱ جدید ۵اسفند

دانلود پارت ۱۲ جدید ۱۱اسفند

دانلود پارت ۱۳ جدید ۱۷اسفند

دانلود پارت ۱۴ جدید ۲۰اسفند

دانلود پارت ۱۵ جدید ۲۳اسفند

دانلود پارت ۱۷ جدید ۲۹اسفند

دانلود پارت ۱۸ جدید ۵فروردین

دانلود پارت ۱۹ جدید۸فروردین

دانلود پارت ۲۰ جدید۱۱فروردین

دانلود پارت ۲۱ جدید۱۴فروردین

دانلود پارت ۲۲ جدید۱۷فروردین

دانلود پارت ۲۳ جدید۲۰فروردین

دانلود پارت ۲۴ جدید۲۳فروردین

دانلود پارت ۲۵ جدید۲۶فروردین

دانلود پارت ۲۶ جدید۳۰فروردین

دانلود پارت ۲۷ جدید۳اردیبهشت

دانلود پارت ۲۸ جدید۷اردیبهشت

دانلود پارت ۲۹ جدید۱۱اردیبهشت

دانلود پارت ۳۰ جدید۱۵اردیبهشت

دانلود پارت ۳۱ جدید۲۰اردیبهشت

دانلود پارت ۳۲ جدید۲۵اردیبهشت

دانلود پارت ۳۳ جدید۳۰اردیبهشت

دانلود پارت ۳۴ جدید۳خرداد

دانلود پارت ۳۵ جدید۹خرداد

دانلود پارت ۳۶ جدید۱۳خرداد

دانلود پارت ۳۷ جدید۱۸خرداد

دانلود پارت ۳۸ جدید۲۳خرداد

دانلود پارت ۳۹ جدید۲۸خرداد

دانلود پارت ۴۰ جدید۲تیر

دانلود پارت ۴۱ جدید۷تیر

دانلود پارت ۴۲ جدید۱۲تیر

دانلود پارت ۴۳ جدید۱۸تیر

دانلود پارت ۴۴ جدید۲۴تیر

دانلود پارت ۴۵ جدید۳۰تیر

دانلود پارت ۴۶ جدید۸مرداد

دانلود پارت ۴۷ جدید۱۷مرداد

دانلود پارت ۴۸ جدید۲۴مرداد

دانلود پارت ۵۰ جدید۲۱شهریور

دانلود پارت ۵۱ جدید۲۹شهریور

دانلود پارت ۵۲ جدید۱۰مهر

دانلود پارت ۵۳ جدید۲ابان

دانلود پارت ۵۴ جدید۱۷ابان

اولین سیستم کسب درآمد از دانلود و گوش دادن آهنگ در ایران همین الانکلیک کنید

دانلود آهنگ جدید,فول آلبوم تمامی خوانندگان واردشوید

زمان انتشار رمان فوق هر ۴ روز از زمان انتشار آخرین پارت منتشر شده ساعت۲۲

نوشته رمان عقد اجباری اولین بار در برترین رمان. پدیدار شد.

برای دانلود تمامی پارت های به سایت برترین رمان مراجعه کنید ویا از اینجا کلیک کنید

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

    1. سلام سایت ما انتشار دهنده هیچیک از رمان های درج شده در سایت نیست به منبع اصلی که انتهای هر پست اشاره شده برید و بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا