آخرین مطالبرمان

رمان عروس ارباب زاده

۴٫۱ / ۵ ( ۵۶ امتیاز )

رمان عروس ارباب زاده فصل دوم رمان شوهر غیرتی من

اگر تا به حال رمان شوهر غیرتی من فصل اول این رمان را مطالعه ننموده اید از اینجا مطالعه کنید

قسمتی از رمان:

سیلی محکمی تو گوشم کوبید که پرت شدم روی زمین لگد محکمی تو شکمم کوبید که آخی از شدت درد گفتم و با چشمهای پر از اشک بهش خیره شدم که عصبی فریاد زد:
_دختره ی سلیطه دوست داری برادرت قصاص بشه نمک به حروم!
از شدت درد مثل مار داشتم به خودم میپیچیدم من نمیخواستم عروس ارباب زاده سنگدل روستا بشم اون من رو برای انتقام میخواست اون فقط میخواست من براش توله پس بندازم اون میخواست از این وضعیت سواستفاده کنه!

دوباره با التماس به پای بابا افتادم:
_بابا تو رو خدا نزار من تقاص پس بدم.
با خشم خم شد موهای بلندم رو از زیر روسری کشید بیرون داخل دستش که اخ بلندی از شدت درد گفتم خم شد تو صورتم و با عصبانیت تو صورتم نعره کشید:
_تو همسر ارباب میشی دختره ی سلیطه همینجا دهنت رو پر خون میکنم تا جرئت نکنی روی حرف من حرف بزنی.
بابا انقدر من رو کتک زد که خون بالا آوردم وقتی آش و لاشم کرد و خودش هم خسته شد بلاخره دست از کتک زدن برداشت کمربندش رو یه گوشه رها کرد و از خونه زد بیرون از شدت درد حتی نمیتونستم تکون بخورم

صدای نگران خواهرم شهلا کنار گوشم بلند شد:
_ستاره چشمهات رو باز کن تو رو خدا
صدای خونسرد مامان رو شنیدم
_دختره ی سلیطه کاریش نداشته باش بزار مثل سگ جون بده ، میخواد پسرم قصاص بشه تا این عروس ارباب زاده نشه انگار خیلی از ارباب زاده سر تره همه آرزو یه شب باهاش بودن رو دارند این اومده اینجا کلاس میاد!

قلبم از این همه بی رحم بودن مامان گرفت هه مامان! فقط اسم مامان و بابا رو یدک میکشیدند هیچوقت برای من مادر و پدری نکردند گاهی فکر میکردم شاید من هیچوقت بچه ی واقعیشون نبودم!
الان هم میخواستند بخاطر اینکه برادرم بخاطر قتلی که مرتکب شده قصاص نشه من عروس خونبس ارباب زاده بشم و باهاش ازدواج کنم!
من چجوری میتونستم همسر دوم ارباب زاده بشم اون خودش زن داشت و من رو فقط برای بدنیا آوردن وارث و انتقام میخواست
انتقام کاری که برادرم انجام داده بود
_ستاره

با شنیدن صدای داداشم با چشمهای پر از اشک بهش خیره شدم که چشمهاش رو با درد باز و بسته کرد و گفت:
_حتی شده قصاص بشم نمیزارم همسر اون کثافط بشی!
میدونستم من باید قربانی بشم تا اون نجات پیدا کنه میدونستم مادرم حاضر نیست خواهر بزرگترم شهلا و شهین رو بفرسته خونبس ارباب زاده بشند
و فقط منی که به خونم تشنه اس رو میفرسته!
پس چرا بیخود داشتم کتک میخوردم و مقاومت میکردم

لبخند تلخی بهش زدم
تا خواستم چیزی بگم صدای محکم در خونه اومد انگار یکی قصد داشت در رو از جاش بکنه! داداش فرهاد بلند شد رفت در رو باز کرد که صدای مشت و کتک کاری اومد

مامان جیغ بلندی کشید و فریاد زد:
_ارباب زاده پسرم و کشتی داری تو رو خدا رحم کن!
با شنیدن این حرف با نگرانی به سختی با تن دردمند از روی زمین بلند شدم و لنگ لنگون به سمت در رفتم ، داداش فرهاد وسط حیاط افتاده بود و چند تا مرد داشتند کتکش میزدند با دیدن صحنه روبروم جیغی کشیدم و به سمتشون رفتم و گفتم:
_داداشم و ولش کنید!

صدای خش دار و ترسناک ارباب زاده بلند شد:
_دست نگه دارید ولش کنید!
دست از کتک زدن داداش فرهادم برداشتند تموم صورت قشنگش خونی شده بود تحمل دیدنش رو تو این وضعیت نداشتم با چشمهای اشکی بهش خیره شده بودم که صدای بابا بلند شد:
_ارباب زاده تو رو خدا رحم کنید به پسرم کاری نداشته باشید این دختره رو ببرید خونبس میشه!
با شنیدن این حرف بابا وحشت زده سرم رو بلند کردم نگاهم به ارباب زاده افتاد که با پوزخندی که روی لبهاش بود داشت بهم نگاه میکرد خیلی ترسناک بود بیش از حد
_این قراره خونبس بشه!
_بله ارباب زاده
ارباب زاده به نوچه هاش اشاره کرد و گفت:
_بیاریدش!
بعدش به سمت داداش فرهادم برگشت و گفت؛
_دور بر عمارت ببینمت بدون شک زنده نمیزارمت!
بعد تموم شدن حرفش رفت نوچه هاش به سمتم اومدن ک جیغ زدم
_تو رو خدا ولم کنید!
_خفه شو تا همینجا زنده زنده چالت نکردم.
ساکت شدم از ترس با التماس به بابا و مامان خیره شدم که هیچ توجهی بهم نداشتند با دیدن اینکارشون ساکت شدم من برای اونا مهم نبودم
پس چرا میخواستم من رو نجات بدند ، سوار ماشین ارباب زاده شدم تموم مدت بیصدا داشتم اشک میریختم
_خفه شو انقدر ور ور نکن!
با شنیدن صدای ترسناک و عصبیش ساکت شدم فقط تو سکوت داشتم اشک میریختم سرم رو پایین انداخته بودم یهو دست ارباب روی فکم نشست و من رو به سمت خودش برگردوند
که چشمهام گرد شد وحشت زده بهش خیره شدم که عصبی گفت:
_خفه شو دیگه انقدر ور ور نکن کنار گوشم!
از شدت ترس زبون بند اومد حتی نمیتونستم حرف بزنم
فکم رو عصبی ول کرد و به روبرو خیره شد من هم ساکت فقط به دستام خیره شدم انقدر ترسیده بودم
که میترسیدم حتی نفس بکشم ارباب زاده بیش از حد تصور ترسناک بود.

دانلود پارت ۱تا۲۰

دانلود پارت ۲۰تا۴۰

دانلود پارت ۴۰ تا ۷۵

دانلود پارت ۷۵تا ۱۰۰

دانلود پارت ۱۰۰ تا ۱۲۰

دانلود پارت ۱۲۰تا۱۳۷

دانلود پارت ۱۳۸و۱۳۹

دانلود پارت ۱۴۰ تا ۱۴۵

دانلود پارت ۱۴۵ تا ۱۵۱

دانلود پارت ۱۵۱ تا ۱۵۶

دانلود پارت ۱۵۶ تا ۱۶۱

دانلود پارت ۱۶۲ تا ۱۶۶

دانلود پارت ۱۶۷ تا ۱۷۳

دانلود پارت ۱۷۳ تا ۱۷۷

دانلود پارت ۱۸۰ تا ۱۷۷

دانلود پارت ۱۸۰ تا ۱۸۴ جدید ۲۵دی

دانلود پارت ۱۸۸ تا ۱۸۴ جدید ۲۸دی

دانلود پارت ۱۸۸ تا ۱۹۲ جدید ۱بهمن

دانلود پارت ۱۹۶ تا ۱۹۲ جدید۴بهمن

دانلود پارت ۱۹۶ تا ۱۹۹ جدید۹بهمن

دانلود پارت ۲۰۱ تا ۱۹۹ جدید۱۲بهمن

دانلود پارت ۲۰۱ تا ۲۰۷ جدید۱۵بهمن

دانلود پارت ۲۰۹ تا ۲۰۷ جدید۱۸بهمن

دانلود پارت ۲۰۹ تا ۲۱۲ جدید۲۱بهمن

دانلود پارت ۲۱۷ تا ۲۱۲ جدید۲۵بهمن

دانلود پارت ۲۱۷ تا ۲۲۲ جدید۲۸بهمن

دانلود پارت ۲۲۶ تا ۲۲۲ جدید۲اسفند

دانلود پارت ۲۲۶ تا ۲۲۹ جدید۵اسفند

دانلود پارت ۲۳۳ تا ۲۲۹ جدید۸اسفند

دانلود پارت ۲۳۳ تا ۲۳۸ جدید۱۱اسفند

دانلود پارت ۲۴۳ تا ۲۳۸ جدید۱۴اسفند

دانلود پارت ۲۴۳ تا ۲۴۹ جدید۱۷اسفند

دانلود پارت ۲۵۴ تا ۲۴۹ جدید۲۰اسفند

دانلود پارت ۲۵۴ تا ۲۵۶ جدید۲۳اسفند

دانلود پارت ۲۶۲ تا ۲۵۶ جدید۲۶اسفند

دانلود پارت ۲۶۲ تا ۲۶۸ جدید۲۹اسفند

دانلود پارت ۲۷۴ تا ۲۶۸ جدید۵فروردین

دانلود پارت ۲۷۴ تا ۲۷۶ جدید۸فروردین

دانلود پارت ۲۸۰ تا ۲۷۶ جدید۱۱فروردین

دانلود پارت ۲۸۰ تا ۲۸۲ جدید۱۴فروردین

دانلود پارت ۲۹۰ تا ۲۸۲ جدید۱۷فروردین

دانلود پارت ۲۹۰ تا ۲۹۶ جدید۲۰فروردین

دانلود پارت ۲۹۹ تا ۲۹۶ جدید۲۳فروردین

دانلود پارت ۲۹۹ تا ۳۰۳ جدید۲۶فروردین

دانلود پارت ۳۰۹ تا ۳۰۳ جدید۳۰فروردین

دانلود پارت ۳۱۴ تا ۳۰۳ جدید۳اردیبهشت

دانلود پارت ۳۱۴ تا ۳۲۲ جدید۷اردیبهشت

دانلود پارت ۳۲۹ تا ۳۲۲ جدید۱۱اردیبهشت

دانلود پارت ۳۲۹ تا ۳۳۵ جدید۱۵اردیبهشت

دانلود پارت ۳۴۳ تا ۳۳۵ جدید۲۰اردیبهشت

دانلود پارت ۳۴۳ تا ۳۴۹ جدید۲۵اردیبهشت

دانلود پارت ۳۵۳ تا ۳۴۹ جدید۳۰اردیبهشت

دانلود پارت ۳۵۳ تا ۳۵۹ جدید۳خرداد

دانلود پارت ۳۶۴ تا ۳۵۹ جدید۹خرداد

دانلود پارت ۳۶۴ تا ۳۶۸ جدید۹خرداد

دانلود پارت ۳۷۳ تا ۳۶۸ جدید۱۸خرداد

دانلود پارت ۳۷۳ تا ۳۷۷ جدید۲۳خرداد

دانلود پارت ۳۸۲ تا ۳۷۷ جدید۲۸خرداد

دانلود پارت ۳۸۲ تا ۳۸۸ جدید۲تیر

دانلود پارت ۳۹۳ تا ۳۸۸ جدید۷تیر

دانلود پارت ۳۹۳ تا ۴۰۳ جدید۱۲تیر

دانلود پارت ۴۰۹ تا ۴۰۳ جدید۱۸تیر

دانلود پارت ۴۰۹ تا ۴۱۶ جدید۲۴تیر

دانلود پارت ۴۲۰ تا ۴۱۶ جدید۳۰تیر

دانلود پارت ۴۲۰ تا ۴۲۹ جدید۸مرداد

دانلود پارت ۴۳۷ تا ۴۲۹ جدید۱۷مرداد

دانلود پارت ۴۳۷ تا ۴۴۷ جدید۲۴مرداد

دانلود پارت ۴۶۱ تا ۴۴۷ جدید۱شهریور

دانلود پارت ۴۶۱ تا ۴۷۱ جدید۲۱شهریور

دانلود پارت ۴۸۴ تا ۴۷۱ جدید۲۹شهریور

دانلود پارت ۴۸۴ تا ۴۹۳ جدید۱۰مهر

دانلود پارت ۵۲۴ تا ۴۹۳ جدید۲ابان

دانلود پارت ۵۲۴ تا ۵۴۱ جدید۱۷ابان

اولین سیستم کسب درآمد از دانلود و گوش دادن آهنگ در ایران همین الانکلیک کنید

دانلود آهنگ جدید,فول آلبوم تمامی خوانندگان واردشوید

اگر تا به حال رمان شوهر غیرتی من فصل اول این رمان را مطالعه ننموده اید از اینجا مطالعه کنید

زمان انتشار رمان فوق هر ۴ روز از زمان انتشار آخرین پارت منتشر شده ساعت۲۲

رمان های پیشنهادی که دیگران خوانند:

رمان ازدواج اجباری

رمان خانزاده دلربا

رمان ترنج

رمان دانشجوی مغرور من

رمان شاهدخت پسرنما

رمان مادام

نوشته رمان عروس ارباب زاده اولین بار در برترین رمان. پدیدار شد.

برای دانلود تمامی پارت های به سایت برترین رمان مراجعه کنید ویا از اینجا کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا