آخرین مطالبرمان

رمان دانشجوی مغرور من

۴٫۱ / ۵ ( ۵۷ امتیاز )

رمان دانشجوی مغرور من

قسمتی از رمان:

بی حوصله منتظر اومدن استاد داخل کلاس نشسته بودم ، نگاهم به بک گراند گوشیم
افتاد ، عکس امیرصدرا بود ، با هر بار دیدنش قلبم به درد میومد .
یاد روزی میفتم که من رو طلاق داد ، از وقتی هفت ساله بودم یادمه همه میگفتند شما
زن و شوهر میشید نشون کرده ی هم هستید ، وقتی چهارده ساله شدم ، به عقد
امیرصدرا بیست و پنج ساله در اومدم ، نه سال اختلاف سنی داشتیم اما این اصلا مهم
نبود .
جشن ازدواج ما برگزار شد ، و تو عمارت آقاجون یه خونه مجهز ساخته شده بود برای
ما زندگیمون رو شروع کردیم ، من عاشقانه دوستش داشتم اون هم طوری وانمود
میکرد که من رو دوست داره اما وقتی من هجده ساله شدم یه دعوا درست حسابی با
آقاجون افتاد
که هنوز بعد گذشت اون همه سال دلیلش رو نمیدونم ، من رو طلاق داد و برای
همیشه گذاشت رفت ، اما من هنوز عاشقش بودم و فراموشش نکرده بودم ،

نمیتونستم هیچکس رو به قلبم راه بدم کاش میتونستم دوباره برای یکبار شده
صورتش رو ببینم .
_ آناهید داری گریه میکنی !؟
با شنیدن صدای ساناز دستی به صورت خیس شده ام کشیدم و هول شده گفتم :
_ نه
خواست چیزی بگه که در کلاس باز شد ، سرم پایین بود که صدای آشنایی پیچید :
_ امیرصدرا مشایخ هستم استاد جدید این ترم شما .
این صدا صدای خودش بود مگه میتونستم صداش رو فراموش کنم ، با شک سرم و
بلند کردم ، با دیدنش احساس کردم روح از تنم خارج شد خودش بود

امیرصدرا بود ، استاد جدید این ترم شوهر سابق من بود ، چقدر عوض شده بود
صورتش مردونه تر شده بود ، اندامش ورزیده تر شده بود حتی نسبت به سابق خیلی
عوض شده بود میشد گفت یه آدم دیگه شده بود ، سریع دستی به صورت خیس شده
ام کشیدم و سرم رو پایین انداختم چونم بشدت داشت میلرزید بغض تو گلوم داشت
من رو خفه میکرد هی سعی میکردم ، امیرصدرا پسر عمه من بود …! یعنی عمه
میدونست اون برگشته پس چرا چیزی به ما نگفته بود
داشت حضور غیاب میکرد وقتی به اسم من رسید کمی مکث کرد
_ مهشید نجم .
فقط تونستم دستم رو بالا ببرم که سرش رو بلند کرد برای چند ثانیه نگاهمون گره
خورد ، سریع ازش چشم دزدیدم و سرم رو پایین انداختم اون هم بعد تموم شدن
لیست بلند شد و شروع کرد به درس دادن ، خیلی جدی بود

همینطور خشک هیچکس جرئت نداشت چیزی بگه ، گاهی نگاهش بهم میفتاد اما
نگاهش خیلی سرد و غریبه بود ، پوزخندی کنج لبهام نشست چه توقعی داشتم پس
که من رو فراموش نکنه اما مگه میشد .
وقتی ساعت کلاس تموم شد ، وسایلم رو داشتم جمع میکردم که نگاهم به دخترای
اطرافش افتاد احساس حسادت مثل خوره افتاد به جون من !
یکی نبود بهم بگه اون تو رو طلاق داد احمق الان ایستادی به چی خیره شدی اما همه
ی اینا به کنار باز هم من حسودیم شده بود .
زیر لب فحشی نثارش کردم و با عصبانیت از کلاس خارج شدم ، سوار ماشین خودم
شدم و
به سمت خونه روندم انقدر حالم خراب شده بود از دیدن امیرصدرا که نزدیک بود چند
بار تصادف کنم ، همین که داخل خونه شدم با ناراحتی به سمت اتاقم داشتم میرفتم
که …

صدای آقاجون باعث شد وایستم و به سمتش برگردم ، با صدای گرفته گفتم :
_ جان
_ بیا اینجا عزیزم
به سمتش رفتم کنارش نشستم ، دستی به سرم کشید و پرسید :
_ برای چی ناراحت هستی عزیزم !؟
با صدای گرفته ای گفتم :
_ ناراحت نیستم آقاجون دانشگاه درس …
_ امیرصدرا رو دیدی …!؟
از اینکه بی مقدمه داشت این سئوال رو میپرسید شکه شده بودم ، چند دقیقه ساکت
بهش خیره شدم و بعدش پرسیدم :
_شما از کجا میدونید ؟

_ چون امیرصدرا برگشته و امروز تو دانشگاه شما تدریس میکنه برای همین میدونم ،
و وقتی اومدی دیدم حالت چقدر خرابه پس یعنی دیدیش .
اشک تو چشمهام جمع شد
_ آقاجون خیلی سخت بود
_ میفهمم
_ من دوستش داشتم اما اون من رو طلاق داد ، من حتی سال ها بعد اون قضیه هنوز
نتونستم فراموشش کنم و هیچ مردی رو وارد زندگیم کنم ، شاید احمقانه باشه اما من
هنوزم خودم رو متعهد به اون میدونم .
آقاجون با تاسف سرش رو تکون داد و گفت :
_ تو نباید انقدر زود کم بیاری دخترم باید قوی باشی !.
_ چجوری آقاجون فکر میکردم فراموشش کردم ، فکر میکردم با دوباره دیدنش قلبم
نمیلرزه اما اینطوری نشد قلبم لرزید و خودم خیلی کم آوردم میفهمید !؟
آقاجون آه تلخی کشید و پرسید :
_ هنوز دوستش داری
_ جونم رو بخاطرش میدم …!
_ پس صبور باش شاید دوباره تونستی قلبش رو نرم کنی .
_ منظورتون چیه آقاجون !؟
_ امیرصدرا قراره بیاد و با ما زندگی کنه تو این عمارت پیش مادرش .
_ چی !؟
_ بخاطر مادرش برگشته شنیده حالش بد شده برای همین دوباره اومده .
_ پس چرا به من چیزی نگفتید !؟
_ میخواستم تو یه فرصت مناسب بهت بگم .

دانلودپارت ۱

دانلودپارت ۲

دانلودپارت ۳

دانلودپارت ۴

دانلودپارت ۵

دانلودپارت ۶

دانلودپارت ۷

دانلودپارت ۸

دانلودپارت ۹

دانلودپارت ۱۰

دانلودپارت ۱۱

دانلودپارت ۱۲

دانلودپارت ۱۳

دانلودپارت ۱۴

دانلودپارت ۱۵

دانلودپارت ۱۶جدید۱بهمن

دانلودپارت ۱۷جدید۴بهمن

دانلودپارت ۱۸جدید۹بهمن

دانلودپارت ۱۹جدید۱۲بهمن

دانلودپارت ۲۰جدید۱۵بهمن

دانلودپارت ۲۱جدید۱۸بهمن

دانلودپارت ۲۲جدید۲۱بهمن

دانلودپارت ۲۳جدید۲۵بهمن

دانلودپارت ۲۴جدید۲۸بهمن

دانلودپارت ۲۵جدید۲اسفند

دانلودپارت ۵۶جدید۵اسفند

دانلودپارت ۲۷جدید۸اسفند

دانلودپارت ۲۸جدید۱۱اسفند

دانلودپارت ۲۹جدید۱۴اسفند

دانلودپارت ۳۰جدید۱۷اسفند

دانلودپارت ۳۱جدید۲۰اسفند

دانلودپارت ۳۲جدید۲۳اسفند

دانلودپارت ۳۳جدید۲۶اسفند

دانلودپارت ۳۴جدید۲۷اسفند

دانلودپارت ۳۵جدید۵فروردین

دانلودپارت ۳۶جدید۸فروردین

دانلودپارت ۳۷جدید۱۱فروردین

دانلودپارت ۳۸جدید۱۴فروردین

دانلودپارت ۳۹جدید۱۷فروردین

دانلودپارت ۴۰جدید۲۰فروردین

دانلودپارت ۴۱جدید۲۳فروردین

دانلودپارت ۴۲جدید۲۶فروردین

دانلودپارت ۴۳جدید۳۰فروردین

دانلودپارت ۴۴جدید۳اردیبهشت

دانلودپارت ۴۵جدید۷اردیبهشت

دانلودپارت ۴۶جدید۱۱اردیبهشت

دانلودپارت ۴۷جدید۱۵اردیبهشت

دانلودپارت ۴۸جدید۲۰اردیبهشت

دانلودپارت ۴۹جدید۲۵اردیبهشت

دانلودپارت ۵۰جدید۳۰اردیبهشت

دانلودپارت ۵۱جدید۳خرداد

دانلودپارت ۵۲جدید۹خرداد

دانلودپارت ۵۳جدید۱۳خرداد

دانلودپارت ۵۴جدید۱۸خرداد

دانلودپارت ۵۵جدید۲۳خرداد

دانلودپارت ۵۶جدید۲۸خرداد

دانلودپارت ۵۷جدید۲تیر

دانلودپارت ۵۸جدید۷تیر

دانلودپارت ۵۹جدید۱۲تیر

دانلودپارت ۶۰جدید۱۸تیر

دانلودپارت ۶۱جدید۲۴تیر

دانلودپارت ۶۲جدید۳۰تیر

دانلودپارت ۶۳جدید۸مرداد

دانلودپارت ۶۴جدید۱۷مرداد

دانلودپارت ۶۵جدید۲۴مرداد

دانلودپارت ۶۶جدید۱شهریور

دانلودپارت ۶۷جدید۲۱شهریور

دانلودپارت ۶۸جدید۲۹شهریور

دانلودپارت ۶۹جدید۱۰مهر

دانلودپارت ۷۰جدید۲ابان

دانلودپارت ۷۱جدید۱۷ابان

اولین سیستم کسب درآمد از دانلود و گوش دادن آهنگ در ایران همین الانکلیک کنید

دانلود آهنگ جدید,فول آلبوم تمامی خوانندگان واردشوید

رمان فوق با توجه به آنلاین بودن هر ۴ روز از آخرین زمان آپدیت در سایت بروز میشودساعت۲۲

رمان های پیشنهادی که دیگران خوانند:

رمان ازدواج اجباری

رمان عروس ارباب زاده

رمان خانزاده دلربا

رمان ترنج

رمان شاهدخت پسرنما

رمان مادام

نوشته رمان دانشجوی مغرور من اولین بار در برترین رمان. پدیدار شد.

برای دانلود تمامی پارت های به سایت برترین رمان مراجعه کنید ویا از اینجا کلیک کنید

نوشته های مشابه

‫6 نظرها

  1. خیلی بدقولین هم شما هم اون نویسنده گرامی یکی از رمانهایی بود که پشیمون شدم خوندم خب الان یا رمانو تموم کنه یا پارت بنویسه دیگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا