آخرین مطالبرمان

رمان ازدواج اجباری

۴٫۲ / ۵ ( ۹۰ امتیاز )

رمان ازدواج اجباری

کنار در اتاقش ایستاده بودم ، و امشب قرار بود باهاش باشم!

دستام از شدت استرس داشت میلرزید

در اتاق باز شد سرم رو بلند کردم با دیدن کسی که وارد اتاق شد چشمهام گرد شد و با بهت و حیرت بهش خیره شدم اما اون خیلی خونسرد بهم خیره شده بود انگار اصلا متعجب نشده بود از دیدن من

_تو!

پوزخندی زد و با جدیت گفت:

_گفته بودم یه دخترپیدا کنند ، نه یه امل بی دست و پا!

جوری داشت رفتار میکرد انگار اصلا من رو نمیشناسه با این حرف هاش سعی داشت چی رو ثابت کنه ، به سختی از روی تخت بلند شدم و در حالی که به سمت در میرفتم با صدای لرزون شده ای گفتم:

_من نمیدونستم تویی من این قرارداد رو بهم میزنم ….

بازوم رو گرفت و با خشم از لای دندون های کلیک شده اش گفت:

_فکر کردی راحته بهم زدن اون قرارداد!

ساکت شد نگاه خریدارانه به سر تا پام انداخت و با وقاحت به چشمهام خیره شد و گفت:

_همچین مالی هم نیستی

با صدایی که از شدت تنفر دو رگه شده بود گفتم _دستت و بردار کثافط

با سیلی محکمی که بهم زد تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم روی زمین

بهت زده دستم رو گوشه ی لب پاره شده ام که داشت خون میومد گذاشتم هنوز گیج بودم که دستش روی دستم نشست و با صدای بم و خش دار گفت:

_امشب رو قرار بود برام رویایی بسازی اما زیاد داری چموش بازی درمیاری

خم شد دستم رو گرفت و بلندم کردم پرتم کرد روی….

پوزخندی به صورت ترسیده ام زد و گفت:

_تو که کاره ات اینه ازدواج با پسرای پولدار

با شنیدن حرف هاش حس بدی بهم دست داد

_نکنه فکر کردی من احمقم دخترجون ادمایی مثل تو رو خیلی خوب میشناسم الانم خفه خون بگیر بزار کارم رو بکنم وگرنه میندازمت زیر سگام تا جون بدی

باشنیدن حرفهاش از کوره در رفتم و شروع کردم به داد زدن و حرف هایی که نباید بزنم

_نمیخوام باهات باشم میفهمی ازت چندشم میشه

با چشمهای قرمز شده اش بهم خیره شد و گفت _دیره برای تصمیم گرفتن

سرش رو بلند کرد با چشمهای خمار و قرمزش بهم نگاه کرد که با چشمهای اشکی بهش خیره شدم و گفتم

_تو رو خدا اینکارو باهام نکن!

با شنیدن این حرفم انگار عصبی شد و با چشمهاش که داشت دو دو میزد و قرمز بود بهم خیره شد و خشن گفت:

_خوب گوشت رو باز کن ببین چی بهت میگم جانا

با شنیدن اسمم از زبونش حس کردم قلبم درد گرفت بعد این همه سال شنیدن اسمم از زبونش اونم تو این موقعیت واقعا قلبم رو به درد میاورد

وسط حرفش پریدم

_تو که کار خودت رو کردی حالا بزار من برم

پوزخندی زد و گفت

_تا موقع تموم شدن قرارداد هیچ جا نمیتونی بری عروسک!

_خیلی پستی امیربهادر

دانلود پارت ۱تا۲۰

دانلود پارت ۲۱ تا ۴۱

دانلودپارت۴۱تا۵۰

دانلود پارت ۵۱تا۷۵

دانلود پارت ۷۶تا۱۰۰

دانلود پارت ۱۰۱تا۱۲۵

دانلود پارت۱۲۶تا۱۵۷

دانلود پارت ۱۵۸و۱۵۹

دانلود پارت ۱۶۰و۱۶۵

دانلود پارت ۱۶۶و۱۷۱

دانلود پارت ۱۷۱و۱۷۵

دانلود پارت ۱۷۱و۱۷۵

دانلود پارت ۱۷۶و۱۸۷

دانلود پارت ۱۱۸۸و۱۹۱

دانلود پارت ۱۹۱و۱۹۴

دانلود پارت ۱۹۷و۱۹۴

دانلود پارت ۱۹۷و۲۰۱ جدید ۲۵دی

دانلود پارت ۱۹۷و۲۰۵ جدید ۲۸دی

دانلود پارت ۲۰۸و۲۰۵ جدید ۱بهمن

دانلود پارت ۲۰۸و۲۱۲ جدید ۴بهمن

دانلود پارت ۲۱۶و۲۱۲ جدید ۹بهمن

دانلود پارت ۲۱۶و۲۱۸ جدید ۱۲بهمن

دانلود پارت ۲۲۲و۲۱۸ جدید ۱۵بهمن

دانلود پارت ۲۲۲و۲۲۴ جدید ۱۸بهمن

دانلود پارت ۲۲۷و۲۲۴ جدید ۲۱بهمن

دانلود پارت ۲۲۷و۲۳۲ جدید ۲۵بهمن

دانلود پارت ۲۳۷و۲۳۲ جدید ۲۸بهمن

دانلود پارت ۲۳۷و۲۴۱ جدید ۲اسفند

دانلود پارت ۲۴۴و۲۴۱ جدید ۵اسفند

دانلود پارت ۲۴۴و۲۴۸ جدید ۸اسفند

دانلود پارت ۲۵۳و۲۴۸ جدید ۱۱اسفند

دانلود پارت ۲۵۳و۲۵۷ جدید ۱۴اسفند

دانلود پارت ۲۶۲و۲۵۷ جدید ۱۷اسفند

دانلود پارت ۲۶۲و۲۶۷ جدید۲۰اسفند

دانلود پارت ۲۶۹و۲۶۷ جدید۲۳اسفند

دانلود پارت ۲۶۹و۲۶۷ جدید۲۶اسفند

دانلود پارت ۲۶۹و۲۸۱ جدید۲۹اسفند

دانلود پارت ۲۸۷و۲۸۱ جدید۵فروردین

دانلود پارت ۲۸۷و۲۹۳ جدید۱۱فروردین

دانلود پارت ۲۹۷و۲۹۳ جدید۱۴فروردین

دانلود پارت ۲۹۷و۳۰۳ جدید۱۷فروردین

دانلود پارت ۳۰۸و۳۰۳ جدید۲۰فروردین

دانلود پارت ۳۰۸و۳۱۱ جدید۲۳فروردین

دانلود پارت ۳۱۵و۳۱۱ جدید۲۶فروردین

دانلود پارت ۳۱۵و۳۲۱ جدید۳۰فروردین

دانلود پارت ۳۱۵و۳۲۱ جدید۳اردیبهشت

دانلود پارت ۳۳۳و۳۲۶ جدید۷اردیبهشت

دانلود پارت ۳۳۳و۳۴۰ جدید۱۱اردیبهشت

دانلود پارت ۳۴۶و۳۴۰ جدید۱۵اردیبهشت

دانلود پارت ۳۴۶و۳۵۳ جدید۲۰اردیبهشت

دانلود پارت ۳۵۹و۳۵۳ جدید۲۵اردیبهشت

دانلود پارت ۳۵۹و۳۶۳ جدید۳۰اردیبهشت

دانلود پارت ۳۶۹و۳۶۳ جدید۳خرداد

دانلود پارت ۳۶۹و۳۷۴ جدید۹خرداد

دانلود پارت ۳۷۸و۳۷۴ جدید۱۳خرداد

دانلود پارت ۳۷۸و۳۸۳ جدید۱۸خرداد

دانلود پارت ۳۸۶و۳۸۳ جدید۲۳خرداد

دانلود پارت ۳۸۶و۳۹۱ جدید۲۸خرداد

دانلود پارت ۳۹۷و۳۹۱ جدید۲تیر

دانلود پارت ۳۹۷و۴۰۲ جدید۷تیر

دانلود پارت ۴۰۹و۴۰۲ جدید۱۲تیر

دانلود پارت ۴۰۹و۴۱۴ جدید۱۸تیر

دانلود پارت ۴۲۱و۴۱۴ جدید۲۴تیر

دانلود پارت ۴۲۱و۴۲۵ جدید۳۰تیر

دانلود پارت ۴۳۴و۴۲۵ جدید۸مرداد

دانلود پارت ۴۳۴و۴۴۲ جدید۱۷مرداد

دانلود پارت ۴۵۲و۴۴۲ جدید۲۴مرداد

دانلود پارت ۴۵۲و۴۶۲ جدید۱شهریور

دانلود پارت ۴۶۹و۴۶۲ جدید۲۱شهریور

دانلود پارت ۴۶۹و۴۷۴ جدید۲۹شهریور

دانلود پارت ۴۸۲و۴۷۴ جدید۱۰مهر

دانلود پارت ۴۸۲و۵۰۷ جدید۲ابان

دانلود پارت ۵۲۱و۵۰۷ جدید۱۷ابان

اولین سیستم کسب درآمد از دانلود و گوش دادن آهنگ در ایران همین الانکلیک کنید

دانلود آهنگ جدید,فول آلبوم تمامی خوانندگان واردشوید

با توجه به انلاین بودن رمان فوق زمان پارت گذاری هر ۴ روز میباشدساعت۲۲

رمان های پیشنهادی که دیگران خوانند:

رمان عروس ارباب زاده

رمان خانزاده دلربا

رمان ترنج

رمان دانشجوی مغرور من

رمان شاهدخت پسرنما

رمان مادام

نوشته رمان ازدواج اجباری اولین بار در برترین رمان. پدیدار شد.

برای دانلود تمامی پارت های به سایت برترین رمان مراجعه کنید ویا از اینجا کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا